KVIZ – Provjeri svoje znanje o pravima žena

“Mi još uvijek živimo u svijetu u kojem značajan dio ljudi, uključujući žene, vjeruje da je ženi mjesto kod kuće i da ona želi biti isključivo u kući.” – Rosalyn Sussman

Riješi ovaj kviz i provjeri svoje znanje o ljudskim pravima žena u Bosni i Hercegovini. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. c) Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 16/03, 120/09 i 32/10) usvojen je 2003. godine, dopunjen 2009., dok je prečišćeni tekst objavljen 2010. godine, i predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise.

  1. d) Sve navedeno. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, koja je formirana u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove: prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovi izvještaja koje sačinjava Agencija i izvještaja entitetskih gender centara i o tome godišnje izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; daje inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune propisa u slučaju neusaglašenosti s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, domaćim i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova; prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke osoba i grupa osoba u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH itd.

  1. c) Prema članu 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 16/03, 120/09 i 32/10), tko na osnovi spola vrši nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje kojim se ugrozi mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

  1. b) Prema članu 20. stav 1 i 2 Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 16/03, 120/09 i 32/10), ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u postotku 40 % u državnim tijelima na svim razinama organizacije vlasti, i tijelima lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, županije, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu.

  1. a) U postupku pred sudom žrtva diskriminacije ne dokazuje diskriminaciju. Žrtva diskriminacije iznosi pred sudom činjenice, dostavlja dokumente kojima će sudu učiniti vjerojatnim da je bila diskriminirana. Onaj ko je postupao diskriminirajuće je obavezan u postupku pred sudom dokazati da nije bilo diskriminacije.

  1. a) Pravo na ženidbu i udadbu, te osnivanje obitelji je jedno od prava navedenih u članu 2. Ustava BiH, a koje uživaju sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Također, pravo na brak je jedno od prava koje se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji.

  1. b) Pravo na osobno vlasništvo je jedno od ljudskih prava koje se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji.

  1. a) Pravo na socijalnu zaštitu je jedno od ljudskih prava koje se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji.

  1. c) Navedeni primjer je primjer viktimizacije. Naime, viktimizacija nastaje kada se osoba ili grupa osoba stavlja u nepovoljniji položaj zbog odbijanja naloga za diskriminatorskim postupanjem, zbog prijave diskriminacije, svjedočenja u postupku zaštite od spolno zasnovane diskriminacije ili ako je na bilo koji drugi način učestvovala u postupku vođenom zbog diskriminacije na osnovi spola.

  1. e) Postotak jednog spola (u ovom slučaju žena) imenovanih na položaje u javnim organima, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, mora biti najmanje 40 % kako bi postojala ravnopravna zastupljenost spolova. Stoga, u zadnjem primjeru nema diskriminacije na osnovi spola.

*Naslovna – unsplash.com

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Velika pitanja – velika anksioznost
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Novo lice lokalne politike: Ira Adilagić – jednakost svih građana/ki: prvi inkluzivni park u Sarajevu
Čapljina kao grad smijeha, mazlumske priče i cijena
Intervju - Sumea Žuna, Mješovita srednja škola Zenica
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Intervju - Amina Mustafić, Mješovita srednja mašinska škola
More Stories
Zombijana Bones: Inat na dvije noge!