Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Novi Grad Sarajevo – inicijative mjesnih zajednica i udruživanje predsjedavajućih na nivou grada

Kakva je uloga mjesnih zajednica, mogu li udružene slati prijedloge i zahtjeve općinskim vijećima te da li se na funkcije u vijeću biraju podobni ili sposobni?

Dana 07. 07. 2021. godine održana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Na sjednici je prisustvovalo 26 vijećnika/ca. Predsjedavajući Općinskog vijeća Mirza Selimbegović obavijestio je prisutne da je vijećnik Tajib Delalić podnio ostavku na ovoj poziciji te da se čeka potvrda CIK-a o njegovoj zamjeni. Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo je jednoglasno usvojen uz sugestije da pitanje o parku za djecu sa teškoćama u razvoju u Centru Safet Zajko nije nigdje evidentirano u zapisniku. Također se zamjerilo vijećnicima/ama da kopiraju inicijative jedni/e od drugih.

Inicijative vijećnika/ca na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Nakon održane sjednice mjesnih zajednica Dobrinja na inicijativu Savjeta mjesnih zajednica, predložene su sljedeće inicijative:

  • Da se KJKP Park pridržava plana i programa održavanja javnih zelenih površina te da se hitno izvrši dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija javnih površina,
  • Da se redovno odnosi smeće i da se zamijene kontejneri koji su oštećeni i dotrajali,
  • Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo traži da KJKP Park organizuje čišćenje postojećih rasvjetnih tijela, izvrši sanaciju mnogobrojnih kvarova te adaptaciju i sanaciju dječijih i sportskih igrališta na području naselja Dobrinja.

Savjet mjesnih zajednica na području naselja Dobrinja tražio je odgovor na zaključke u roku 15 dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća Novi Grad. U slučaju da u tom roku ne dobiju odgovor Savjet mjesnih zajednica tražit će hitno održavanje tematske sjednice Općinskog vijeća uz prisustvo resornog ministarstva, predstavnika KJKP Park i KJKP Rad kao i predstavnika sve četiri mjesne zajednice sa područja naselja Dobrinja. Vijećnici/e su se odmah izjasnili/e o ovoj inicijativi i jednoglasno podržali zaključke. Inicijative koje su također upućene na sjednici odnose se na produženje autobuske linije Otoka-Sokolje, pronalaženje rješenja vodovodne mreže u ulici Harisa Čampare, pojačanje odnošenja reciklažnog otpada, korištenja javnih površina na području općine Novi Grad, proglašenje kluba SFK 2000 klubom od značaja za općinu Novi Grad. Vijećnici/e su kroz inicijative skrenuli pažnju na veliki broj saobraćajnih nesreća na području općine Novi Grad u prošloj godini i tražili da se postave radari, ležeći policajci ili vibracione trake u ulicama Adema Buće, Smaila Šikala, na dijelu Briješće brdo od Brezanske ulice do autobuske stanice te da se u dijelu ulice Trebinjska uspostavi saobraćaj u oba smjera. Predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad je prisutne informisao da se na inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća održao sastanak svih predsjedavajućih općinskih vijeća. Sastanak je imao za cilj da se uspostavi sinhronizovani rad kako bi došlo do zajedničkih inicijativa koje se tiču svih stanovnika/ca grada sa ciljem postizanja većih efekata istih.  

Da li je potrebno relevantno obrazovanje i iskustvo da biste postali član/ica Općinske izborne komisije?

Izvještaj o provođenju postupka izbora jednog člana Općinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo izazvao je dužu raspravu i brojne primjedbe na sam izborni proces. Naime, članovi kluba vijećnika su iznijeli da u Izvještaju o provođenju postupka izbora člana Općinske izborne komisije ne postoje informacije po kojim kriterijima je izvršeno bodovanje kao ni koliko su bodova osvojili kandidati/kinje koji/e su na listi najuspješnijih. Vodeći se biografijama kandidata/kinja prvorangirani kandidat se bavi protetikom i nema iskustvo u radu Općinske izborne komisije. Članovi Kluba vijećnika „Za Bosnu i Hercegovinu“ smatraju da je svaki preostali kandidat/kinja sa liste najuspješnijih po biografiji stručniji da obavlja navedenu funkciju od prvorangiranog. Također su naglasili da postoje dva kandidata na listi koja po obrazovanju i iskustvu zadovoljavaju sve predispozicije za poziciju člana/ice Općinske izborne komisije. S obzirom da se radi o mandatu koji traje 7 godina i za koji se odvajaju značajna budžetska sredstva članovi/ice Kluba su naglasili da bi trebali znati koliko su bodova dobili kandidati/kinje na stručnim pitanjima i da li je prvorangirani dobio najviše bodova. Naveli su da je u Izvještaju navedeno da je umjesto 7 bilo 6 članova/ica Komisije za izbor i imenovanje člana Općinske izborne komisije i da ne postoji informacija zašto sedmi član/ica nije prisustvovao. Članovi/ice Komisije za izbor i imenovanja nisu iznijeli informacije o obrazovanju i iskustvu prvorangiranog, kao ni informacije koliko su kandidati/kinje dobili/e bodova i na osnovu čega su bodovani. Ne možete po zvanju znati ko je dobar, a ko nije, dajte vremena pa da vidite, mi smo bili ti koji smo ocjenjivali, svaki član je za sebe ocjenjivao, zaključak je predsjednika Komisije za izbor i imenovanja.

Sekretar Općinskog vijeća, Elvir Kosovac je dao pojašnjenje o pravilima ocjenjivanja za imenovanje člana/ice Općinske izborne komisije: Na prošloj sjednici Općinskog vijeća je usvojena odluka o raspisivanju javnog oglasa, u tom oglasu stoji da će biti donijeta pravila za ocjenjivanje. Pravila su objavljena na web stranici općine Novi Grad tokom trajanja oglasa. U pravilima koja su dostupna svima navedeno je da se ocjenjivanje vrši tako da se svakom kandidatu postavlja 5 pitanja ( 2 opća – predstavljanje kandidata, stresna situacija; 3 stručna pitanja – iz Izbornog zakona). Svaki član/ica Komisije ocjenjuje po svom nahođenju svakog kandidata/kinju. Svaki odgovor na pitanje se ocjenjuje od 1 do 5, a zbirom bodova svih članova/ica Komisije dobija se ukupna ocjena. Postojao je kvorum članova/ica Komisije tako da činjenica da  je jedan član odsustvovao nije relevantna. Sekretar je naglasio da je i prošle godine Izvještaj bio identičan. 

Zapisnici Komisije su dostupni kod sekretara OV, svaki vijećnik/ca im može pristupiti. Na kraju rasprave o ovoj tački dnevnog reda, 17 vijećnika/ca je glasalo za prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, te je za člana OIK-a imenovan prvorangirani Damir Suljević. Ovaj prijedlog bit će proslijeđen Centralnoj izbornoj komisiji BiH na potvrđivanje. Članovi Kluba su odlučili uputiti žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH imenovanjem Damira Suljevića za člana OIK-a.

Općina Novi Grad bez Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Općinsko vijeće bez sugestija, preporuka i obrazloženja nije usvojilo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje Općine Novi Grad za 2021. godinu, iako je članom 23. stav 5. Zakona o prostornom uređenju propisano da Općinsko vijeće, na osnovu Regulacionog plana svake godine donosi Program uređenja građevinskog zemljišta radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni. Načelnik općine Novi Grad, Semir Efendić je dao prijedlog da vijećnici/e koji/e nisu podržali ovaj program razmisle o tome šta je to što bi oni podržali. Načelnik je naglasio da je u interesu općine da se zemljište privodi krajnjoj namjeni i da se utroše značajna sredsva planirana za ovu godinu kroz dvije stavke: namjena za dodijeljeno zemljište i građevisnka renta. To su sredstva koja općina po zakonu koristi za infrastrukturu. Načelnik Semir Efendić je predložio da se radi na novom prijedlogu i da vijećnici/e koji/e nisu podržali/e prijedlog programa iznesu primjedbe te da se zajednički dođe do rješenja kako općina Novi Grad po prvi put ne bi ostala bez Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Donesen je zaključak da se u narednom periodu u saradnji nadležnih općinskih službi i Općinskog vijeća pripremi izmijenjeni Program i dostavi Općinskom vijeću na usvajanje. Na osnovu Programa se provode aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta.

Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo

Emir Dedović, pomoćnik općinskog načelnika za finansije je prezentirao informacije o realizaciji Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2014-2020. sa informacijom o aktivnostima na izradi nove Strategije razvoja Općine za period 2021-2027., kao i informacije o realizaciji podsticaja privredi i zapošljavanju na području Općine. Naglasio je da je pandemija korona virusa doprinijela tome da neki projekti čiji je završetak bio planiran u 2020. godini nisu završeni. Rekao je da su u toku aktivnosti na izradi nove Strategije, koja će biti proširena. Uradit će se pojedinačne strategije kao što je Strategija za mlade i sve druge oblasti društvenog i ekonomskog života na području općine Novi Grad. Dedović je kazao da je u periodu od 2014. do 2020. godine od 150 projekata, realizovano 130, a projekti koji nisu implementirani planirani su u novoj Strategiji. Planirano je da se do kraja tekuće godine uradi i usvoji novi strateški dokument, koji će sa strateškim ciljevima i prioritetima predstavljati pravac za sveukupni razvoj ove lokalne zajednice u narednim godinama. Tokom sjednice iznesene su primjedbe na nepotpune informacije o rezultatima realiziranih aktivnosti i projekata predviđenih strategijom, kao i utrošenim sredstvima. Pomoćnik općinskog načelnika za finansije smatra da je uloženo svo znanje i kapaciteti koji su bili na raspolaganju te da svi vijećnici/e treba da učestvuju u izradi nove Strategije da bi bila što kvalitetnija i da se ne bi ponovile greške iz prethodne.

Privreda i zapošljavanje

Na području Općine Novi Grad trenutno je evidentirano 17.271 nezaposlenih i 39.744 zaposlenih osoba. Emir Dedović, pomoćnik općinskog načelnika za finansije je iznio da su aktivnosti koje su u proteklom periodu provođene u saradnji sa kantonalnim i federalnim institucijama doprinijele tome da se uspori pad broja zaposlenih koji je COVID-19 pandemija prouzrokovala. Zahvaljujući podsticajnim mjerama privredi i zapošljavanju koje su se provodile u proteklom periodu sačuvano je oko 1.600 radnih mjesta. Daljnje aktivnosti će  kroz Strategiju razvoja biti fokusirane na ovu oblast kako bi se uspostavile još kvalitetnije mjere. Predsjedavajući Općinskog vijeća, Mirza Selimbegović, predložio je rebalans budžeta kako bi se sredstva usmjerila na aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju nezaposlenih.

Prevencija maloljetničkog prijestupništva

Na Dnevnom redu sjednice našao se i Izvještaj o radu Savjeta sigurnosti za provedbu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom Općine Novi Grad za prošlu godinu koji nije usvojen. Na osnovu ove tačke Dnevnog reda pokrenulo se pitanje o Savjetu sigurnosti koji broji 10 članova/ica, a u izvještaju nije navedeno ko su članovi/ce, ko ih je rasporedio te kako su bodovani. Međutim, fokus je stavljen na sredstva koja su izdvojena za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima/ama. Vijećnici/e smatraju da je 10.000 KM nedovoljno za ovu problematiku i da je potrebanozbiljniji pristup istoj. S obzirom da izvještaj nije potpun jer se većina aktivnosti nije realizovala zbog pandemije COVID-19, ova tačka Dnevnog reda je povučena. Osim ove tačke, o potrebama i problemima mladih se nije raspravljalo.

Ostale tačke dnevnog reda

Na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo donesena je Odluka o rasporedu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2021. godini u iznosu od 100.000 KM, kao i Odluka o rasporedu 180.000 KM budžetskih sredstava za finansiranje projekata boračkih udruženja u 2021. godini. Također je usvojen  Izvještaj o utrošku odobrenih sredstava za podršku održivom povratku raseljenih osoba u 2020. godini. Za tu namjenu iz prošlogodišnjeg budžeta povratnicima/ama na prijeratna mjesta prebivališta dodijeljeno je 100.000 KM. Vijeće je donijelo odluku i o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sokolje“ – Izgradnja sportsko – rekreacionog centra „Zlatno Polje“ i izmjena i dopuna RP „Individualno stanovanje Rajlovac“. Vijećnici/e su primili/e k znanju informaciju o radu savjeta MZ Općine Novi Grad za prošlu godinu i informaciju o stanju deminiranosti na području Općine Novi Grad.

Autorica: Amina Mašić

Najčitaniji tekstovi

Udruženje „Dignitet“: Stvaranje društva dostojanstva i pravde
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Susan Sontag – počasna građanka Sarajeva i heroina svih nas
Bruno Jelović: Želja mi je osnovati azil za napuštene životinje
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini: „ASuBiH treba da bude 'safe space' za sve srednjoškolce i srednjoškolke širom države i težimo k tome“
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kobeiagi Kilims lete po cijelom svijetu
Uslovi rada u trafikama: Znala sam se vratiti s kraja ulice kako bih otišla u toalet!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
More Stories
Emigrantski sevdah: Život umjetničkog doma