KVIZ – Provjeri svoje znanje o pravima nacionalnih i vjerskih manjina

Riješi ovaj kviz i provjeri koliko znaš o pravima nacionalnih i vjerskih manjina u Bosni i Hercegovini, te o diskriminaciji na temelju nacionalne i vjerske pripadnosti. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. a) Prema članu 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionanih manjina, BiH štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Talijana, Židova/Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uvjete iz ovog zakona. Nacionalna manjina, u skladu s ovim zakonom, je dio stanovništva – državljana BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesi i drugih obilježja.
  2. e) Odjel za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina institucije Ombudsmana za ljudska prava BiHvrši prijem i registriranje žalbi zbog kršenja prava i sloboda pripadnika nacionalnih, vjerskih i drugih manjina i postupa po tim žalbama, priprema izvještaj o stanju prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, blagovremeno izvještava Ombudsmane o uočenim problemima u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, prati funkcioniranje zakonodavne, izvršne i sudske vlasti od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, te surađuje s drugim odjelima.
  3. b) Prema članu 16. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionanih manjina, radio i televizijske stanice kao javni servisi BiH dužni su najmanje jednom nedjeljno osigurati posebnu informativnu emisiju za pripadnike nacionalnih manjina, na njihovom jeziku.
  4. c) Prema popisu ljudskih prava koji se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji, u navedenom primjeru je prekršeno pravo slobode okupljanja i udruživanja.
  5. b) U drugom primjeru, vidljiva je diskriminacija odnosno nejednako postupanje prema osobi utemeljeno na pripadnosti nacionalnoj manjini. S druge strane, prvi primjer pokazuje da nije svaki slučaj nejednakog postupanja ujedno i diskriminacija jer ponekad, čak i kada su razlike među osobama razlog za nejednako postupanje, to može biti opravdano. U ovom slučaju, sukladno opisu posla, opravdano je zahtijevati od kandidata/kinja da ispune ovaj uvjet za zapošljavanje.
  6. a) Prvi primjer je primjer diskriminacije na osnovi vjerske pripadnosti jer posao vratara nije povezan s prenošenjem katoličke doktrine učenicima/ama. U drugom primjeru, uvjet da kandidat/kinja bude pripadnik Katoličke crkve ne predstavlja diskriminaciju budući da je ravnatelj odgovoran za predstavljanje etosa ustanove te za prenošenje katoličke doktrine učenicima/ama.
  7. c) Prva dva primjera su primjeri diskriminacije na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini. U trećem primjeru se ne radi o diskriminaciji budući da tvrtka mora poštivati odgovarajući zakon koji regulira pristup tržištu rada.
  8. a) Navedeni primjer je primjer segregacije. Segregacija kao oblik diskriminacije jest prisilno i sustavno razdvajanje osoba temeljem neke od diskriminacijskih osnova.
  9. b) Kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa stavlja ili bi mogla staviti osobu u nepovoljniji položaj po najmanje jednoj diskriminacijskoj osnovi govorimo o neizravnoj diskriminaciji. Drugi primjer je primjer neizravne diskriminacije. S druge strane, prvi primjer je primjer izravne diskriminacije (o izravnoj diskriminaciji se radi onda kad je nejednako postupanje povezano sa stvarnom ili pretpostavljenom karakteristikom koja je povezana s diskriminacijskom osnovom).
  10. a) Osoba može biti pogođena diskriminacijom zbog diskriminacije druge osobe s kojom je u rodbinskim ili drugim vezama. U ovom slučaju, osoba (supruga) je žrtva diskriminacije zbog suprugova etničkog podrijetla. Drugi primjer je primjer uznemiravanja odnosno posebnog oblika diskriminacije koji se odnosi na verbalno ili neverbalno ponašanje prema osobi koja pripada određenoj skupini povezanoj s diskriminacijskom osnovom.
*Naslovna fotografija: Unsplash.com
Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine ‘Karike’ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina ‘Karike’ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zašto su uopšte rođeni da bi čitav život bili kažnjavani za odluku koju nisu ni donijeli već samo prihvatili?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Velika pitanja – velika anksioznost
Od Tjuringa do generativne AI: Veštačka inteligencija – apokalipsa ili revolucija?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
More Stories
Drino vodo, plamenita međo izmeđ’ Bosne i izmeđ’ Srbije