Riješi kviz i provjeri koliko znaš kako zaštititi svoja ljudska prava u BiH

„Čovjek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da usporedi.“ 

Karl Marks

Kome, gdje, kada i na koji način se mogu obratiti ako netko krši moja prava? Riješi ovaj kviz i provjeri svoje znanje o generalnim mehanizmima zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. a) Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promoviranja dobre uprave i vladavina prava, zaštite i sloboda fizičkih i pravnih osoba, kako je zajamčeno posebno Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog Ustava koja će s tim u vezi nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko distrikta, u skladu s odredbama ovog zakona.
  2. c) Osnovni domaći mehanizmi za zaštitu ljudskih prava su: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, komisije i odbori koji se bave pitanjima ljudskih prava a uspostavljeni su u okviru Parlamentarne skupštine BiH i skupština entiteta i Brčko distrikta. Federalno ministarstvo za zaštitu ljudskih prava ne postoji.
  3. c) Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH može se obratiti svako fizičko i pravno lice koje ima legitiman interes, bez obzira na državljanstvo, rasu, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost. Žalba upućena Instituciji neće prouzročiti nikakve krivične, disciplinske ili bilo kakve druge sankcije po njenog podnositelja.
  4. e) Žalba se Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH izjavljuje pismeno, putem pošte, faxa, e-maila ili osobnim dostavljanjem. U žalbi treba iznijeti kraći opis događaja, činjenica ili odluka koji su doveli do podnošenja žalbe. Žalba mora biti potpisana od osobe koja žalbu izjavljuje, ili ovlaštenog opunomoćenika. Uz žalbu je poželjno priložiti preslike dokumentacije koja je relevantna, ukoliko ista postoji. Institucija može odbiti da razmatra anonimne žalbe za koje smatra da su zlonamjerne, neosnovane, u kojima nema žalbe, koje nanose štetu trećim licima ili koje su Instituciji predočene izvan roka od 12 mjeseci nakon pojave događaja, činjenica ili odluka na koje se lice žali.
  5. a) Ukoliko utvrdi povredu prava, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH izdaje preporuke nadležnim organima da poduzmu mjere kako bi se ispravile povrede ljudskih prava ili slabo funkcioniranje uprave, te savjetuje građane kako da iskoriste najpogodnija pravna sredstva ili ih upućuje na odgovarajuće institucije. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH ne može dodijeliti nadoknadu za utvrđene povrede ljudskih prava.
  6. a) Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv pobijane presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi učinkoviti pravni lijekovi mogući po zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio odluku o posljednjem učinkovitom pravnom lijeku kojeg je koristio.
  7. b) Ukoliko Ustavni sud ustanovi da je apelacija dopustiva, on ukida pobijanu odluku i predmet vraća sudu, odnosno tijelu koje je donijelo tu odluku na ponovni postupak, osim u slučaju kada se posljedice kršenja ustavnih prava mogu otkloniti na drugi način. Redoviti sud je dužan donijeti novu odluku i postupati sukladno odluci Ustavnoga suda o povredi ljudskih prava i temeljnih sloboda podnositelja apelacije.
  8. a) Podnositelj apelacije može sam izložiti vlastiti predmet, ili može izabrati osobu koja će ga zastupati pred Ustavnim sudom. U tom slučaju podnositelj apelacije treba angažirati odvjetnika koji će izložiti njegov slučaj. Zastupnik je dužan predočiti ovlast na temelju koje zastupa apelanta.
  9. a) Zahtjev Europskom sudu za ljudska prava (koji se nalazi u Strasbourgu u Francuskoj) se može podnijeti protiv jedne ili više država vezanih Europskom konvencijom o ljudskim pravima koje su po tvom mišljenju – putem jedne ili više radnji ili propusta koji su izravno utjecali na tebe – počinile povredu Konvencije. Čin ili propust naveden u zahtjevu mora biti počinjen od jednog ili više tijela javne vlasti dotične države (na primjer, suda ili upravnog tijela). Sud ne može razmatrati zahtjeve protiv pojedinaca ili privatnih udruga, kao što su trgovačka društva.
  10. b) Ustavni sud pojam „presude“ tumači šire, tako da je apelaciju moguće podnijeti ne samo protiv presuda već i protiv drugih odluka i rješenja redovitih sudova kojima se konačno rješava o određenim pravima i slobodama.

*Naslovna fotografija: pixabay.com

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Jednog sunčanog dana u aprilu jedan čiko je ostavio mladu djevojku u bolu
Elma Omersoftić, psihoterapeutkinja: Kada igramo igre, izbjegavamo stvarnu intimnost i bliskost s drugim ljudima
Poziv novinarima/kama, medijskim aktivistima/cama, studentima/cama – Sa politikom na TI!
Provjeri svoje znanje – Kviz o odnosu politike i ljudskih prava
Poziv foto-novinarima/kama i freelancerima – Novo lice lokalne politike!
Borba s koronavirusom: Kako izgleda rad u COVID ambulanti?
Dr. Nina Krajnik, lakanovska psihoanalitičarka: Nesvjesno – najvažnija knjiga koju možete pročitati
Kako izgleda „nevidljiva ruka“?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Call centri: ZA ili PROTIV?
More Stories
Preuzmite časopis “Poezija” – jedinstvenu platformu mladih pjesnika regiona