KVIZ – Provjeri koliko znaš o pravima osoba s invaliditetom

Riješi ovaj kviz i provjeri svoje znanje o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. b) Diskriminacija između osoba s invaliditetom po osnovi uzroka nastanka invaliditeta dokazano postoji u Bosni i Hercegovini. Razlika se ogleda u ostvarivanju prava po stupnju oštećenja, te jesu li u pitanju osobe s civilnim invaliditetom, civilne žrtve rata ili ratni vojni invalidi (razlike se ogledaju i kroz novčana davanja).
  1. d) Međunarodni dan osoba s invaliditetom je 3. prosinca/decembra.
  1. a) Prema popisu ljudskih prava koji se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji, u navedenom primjeru je prekršeno pravo sudjelovanja u kulturnom životu.
  1. c) Osobe s civilnim invaliditetom ostvaruju prava samo ako imaju stupanj oštećenja 90 i 100 %, a civilne žrtve rata ako im je stupanj oštećenja 60 % i više.
  1. b) Osoba može biti pogođena diskriminacijom zbog diskriminacije druge osobe s kojom je u rodbinskim ili drugim vezama. U ovom slučaju, osoba (zaposlenica) je žrtva diskriminacije zbog djetetova invaliditeta. Prvi primjer je primjer diskriminacije na osnovi invaliditeta.
  1. e) „Razumna prilagodba“ znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju neproporcionalno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na izjednačenoj osnovi s drugima (čl. 2 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom). Na radnom mjestu, prilagodba može uključivati nabavu ili prilagodbu softvera i tipkovnice za zaposlenika s oštećenjem vida, obuku ili davanje dodatnog vremena za izvršenje zadatka. U obrazovanju, razumna prilagodba može zahtijevati osiguravanje alternativnih načina ispunjavanja školskih ili studijskih obveza, pomoć nastavnika ili korištenje pomoćnih tehnologija.
  1. a) Da bi osobe s invaliditetom bile uključene u sva područja života (pravo na pristup javno dostupnim resursima, pravo da sudjeluju u javnom i društvenom životu, pravo na pristup radnom mjestu te pravo na primjerene radne uvjete), mora im se omogućiti razumna prilagodba. Javna tijela kao i privatne tvrtke i pojedinci koji ne omoguće takvu prilagodbu diskriminiraju osobe s invaliditetom. Oni moraju poduzeti mjere prilagodbe npr. infrastrukture i prostorija ili upotrebu primjerene opreme kako bi usluge ili radna mjesta koja nude bili dostupni osobama s invaliditetom, osim u slučaju da te prilagodbe uzrokuju nerazmjeran teret. U prvom primjeru, velika tvrtka je propustila omogućiti razumnu prilagodbu osobama s invaliditetom čime ih diskriminiraju.
  1. c) Treći primjer nije primjer propuštanja razumne prilagodbe jer bi ova investicija bila nerazmjeran teret za jednog vlasnika stana te stoga odbijanje da se omogući razumna prilagodba ne predstavlja diskriminaciju.
  1. f) Prema članu 18. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom FBiH („Službene novine FBiH“, br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 – rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 – drugi zakon i 40/2018), osobe s invaliditetom i osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju imaju sljedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija) i prioritetno zapošljavanje, a nemaju pravo na obiteljsku/porodičnu invalidninu.
  1. b) Prava iz člana 18. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom FBiH rješava u prvom stupnju centar za socijalni rad ili općinska služba za upravu kojoj su povjereni poslovi socijalne zaštite, prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva, a žalbe protiv rješenja donesenih u prvom stupnju rješava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

*Naslovna fotografija Unsplash.com

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zašto upisati mašinstvo u Sarajevu?
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Omladinski magazin „Karike“ u potrazi za novim dopisnicima/ama
Fedor Marjanović: Tradicija protiv žene
Uslovi rada u trafikama: Znala sam se vratiti s kraja ulice kako bih otišla u toalet!
Premotaj: Žene u BiH - od Kraljevine Bosne do danas
More Stories
Poziv na učešće na konkursu na temu „Nasilje nad LGBTIQ osobama – moja priča“