Sa politikom na Ti – 7. sjednica Općinskog vijeća Kakanj – usvajanje odluka bez diskusije

Koje sve tačke Dnevnog reda su usvojene bez ikakve rasprave – pročitajte u izvještaju sa 7. redovne sjednice OV Kakanj.

Sjednica je održana u maloj sali JU KSC Kakanj 31.5.2021. u 9:00h. Ista nije trajala dugo, otprilike nekih 1h i 40 minuta. Na početku sjednice bilo je prisutno 23 vijećnice i vijećnika, naknadno se pridružilo još četiri vijećnika/ce. Uslijedilo je prvo usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica. Zapisnik sa pete sjednice usvojen je bez primjedbi, dok je zapisnik sa šeste sjednice dorađen. Dodana je diskusija jednog vijećnika, kao i primjedba da nije dobio odgovor na istu. Usvojio se Dnevni red, a ostatak sjednice protekao je jednoglasnim usvajanjem tačaka Dnevnog reda bez većih i značajnijih diskusija.

Usvojene tačke dnevnog reda bez diskusije

  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.
  2.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kaknja 2010-2030.
  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci.
  4. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade.
  5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Seada Kobilice iz Kaknja.
  6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2021. godine.
  7. Prijedlog odluke o razrješenju članova/ica OIK-a.
  8. Prijedlog odluke o imenovanju članova/ica OIK-a. 

Tačke dnevnog reda o kojima se diskutiralo  

  1. Izvještaj Komisije o provođenju postupka licitacije – prodaje zemljišta u Kaknju. Oko ove tačke vođena je diskusija na način da su tražena dodatna objašnjenja i odgovori na postavljena pitanja. Odgovore su davali predsjednik Komisije i načelnik. Kroz ovu tačku Vijeće je izglasalo i naknade za članove/ce Komisije, odnosno predsjednika/cu komisije i njene članove/ce (150 KM i 100KM). Kao i do sada, Vijeće je i ovu odluku usvojilo. Predlagač ove tačke bila je Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.
  2. Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2020. godine. Vijeće se na ovom dijelu zadržalo kratko. Nakon kratke diskusije gdje jedirektorica Ustanove dala dodatna obrazloženjaVijeće je i ovaj Izvještaj usvojilo.

Lični osvrt novinarke koja je prisustvovala sjednici

Da se primjetiti da načelnik i Vijeće zajedno dobro funkcionišu. Međutim, ono što je meni zasmetalo jeste neangažovanje vijećnica i vijećnika po skoro svakom pitanju koje je bilo na dnevnom redu. Svaka tačka se usvojila bez ijednog glasa protiv i sa izuzetno malim brojem uzdržanih. Smatram da rad Vijeća treba bitidinamičan, a sigurna sam da se sve strane u Vijeću ne mogu složiti barem oko nekih određenih dijelova. Sjednica je također bila kratka. Međutim, imajući u vidu koliko je tačaka dnevnog reda bilo na ovoj sjednici, moralo se dati više vremena za diskusiju i obrazloženje svake tačke dnevnog reda podjednako.

Potrebe i problemi mladih

Na ovoj sjednici ni u kojem kontekstu nisu spomenuti mladi niti bilo koje njihove potrebe i problemi.

Autorica: Sara Gluhić

Najčitaniji tekstovi

Izazovi i potencijali queer umjetnosti u Bosni i Hercegovini
,,Studentska uvjerenja o stručnosti nastavnika nemaju naročitu težinu“, studenti tvrde drugačije
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
„Od Silvane do Nirvane“ – Karike Top 5 pjesama mjeseca marta
Obećava li nova strategija zapošljavanja previše i hoće li zadržati mlade od odlaska vani?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
Ante Jurić-Marijanović: Supkultura vs. kultura – para na paru, uš na fukaru
Nindža, zaostala, bezgrešna ili nepropisno pokrivena – lične priče žena s hidžabom u BiH
More Stories
Ćuti i slušaj!