Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most

Želeći približiti mladima lokalnu politiku novinarka Karika Amina Hodžić je prisustvovala 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most. U nastavku teksta pročitajte detaljnije o čemu se diskutiralo na ovoj sjednici.

Općinsko vijeće Sanski Most 3. juna 2021. održalo je petu redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano dvadeset tačaka dnevnog reda. Na početku rada vijeća, a na zahtjev općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića sa dnevnog reda su skinute tačke koje su se odnosile na Rebalans budžeta te Plan utroška namjenskih sredstava za 2021. godinu. Razlog tome je što materijali za ove dvije tačke nisu još uvijek spremni jer sve političke partije nisu do današnje sjednice dostavile svoje prijedloge za izmjene ovih dokumenata. Vijećnici/e su objedinili prve dvije tačke dnevnog reda, to jest izvode iz zapisnika sa četvrte i prve Sjednice Općinskog vijeća Sanski Most i jednoglasno usvojili prvu i drugu tačku dnevnog reda.

Rebalans budžeta za 2020. godinu.

Četvrta tačka dnevnog reda se ticala rebalansa budžeta za 2020. godinu. U izvještaju se navodi da je izvršenje budžeta u prošloj godini iznosilo preko 11 miliona 142 hiljade konvertibilnih maraka, što je na približno istom nivou kao i prethodnih godina. Vijećnici/e iz pozicije su u svojim diskusijama isticali da je planirani budžet od 19 miliona u prošloj godini bio nerealan te da je njegovo ostvarenje na kraju godine iznosilo oko 58%, što se ne može smatrati zadovoljavajućim. Nakon završene diskusije, sa 14 glasova za, 3 protiv, i 12 suzdržanih, prijedlog odluke o realizaciji Budžeta općine Sanski Most za 2020. godinu nije usvojen.

Izvještaj o radu Općinskog organa uprave za 2020. 

Ovaj izvještaj nije usvojen. Riječ je o dokumentu koji sadrži pregled i analizu izvršenja mjera i projekata iz godišnjeg plana rada općinskog organa uprave za 2020. godinu, u kojem su pobrojane sve aktivnosti općinskog načelnika i općinskih službi u protekloj godini.

Izvještaj o utrošku sredstava „Podrška poljoprivredi“ za 2020.

Jednoglasno podržane odluke

Vijećnici/e su jednoglasno podržali odluku o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja općine Sanski Most te Odluku o utvrđivanju naselja, ulica i trgova na području općine Sanski Most

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća

Općinsko vijeće usvojilo je u formi nacrta Odluku o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća, uz zaključak da javna rasprava traje 15 dana.

Ostali usvojeni prijedlozi

Usvojen je prijedlog Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, zatim prijedlog Zaključka o izražavanju interesa za učešće u implementaciji 2. faze Meg projekta, kao i mišljenje Općinskog vijeća na prijedlog Ministarstva za građenje USK za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina. Prihvaćen je Program rada sa finansijskim planom JP RTV Sana, JP Gradska dvorana za 2021. godinu i Program rada JU Centar za socijalni rad. Bitno je naglasiti da je Centar za socijalni rad duže vrijeme bio blokiran i nisu se mogli isplaćivati mjesečni doplaci za ugrožene obitelji. Plan JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu je vraćen na doradu. Ova odluka će loše uticati na infrastrukturu, koja se ove godine neće moći značajno unaprijediti. Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o zapremljenom odgovoru na upit Federalnog ministarstva trgovine u kojem se nalazi tumačenje spomenutog ministarstva po pitanju donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena, a koja je prethodno usvojena na trećoj sjednici Općinskog vijeća.

O konkretnim problemima ili potrebama mladih se nije nikako raspravljalo.

Najčitaniji tekstovi

Izazovi i potencijali queer umjetnosti u Bosni i Hercegovini
Zlatna Karika Ammar Grabić: Mladi nisu svjesni svojih potencijala
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Obećava li nova strategija zapošljavanja previše i hoće li zadržati mlade od odlaska vani?
Bila sam glumica, ali ne razumijem šta znači biti umjetnica
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Studentska priznanja – šta UNSA zapravo nagrađuje?
Naučno-istraživačka infrastruktura koja donosi održive promjene i nove prilike za mlade ljude u Bosni i Hercegovini
Call centri: ZA ili PROTIV?
More Stories
Dragan Markovina: Mladi ljudi su ponovo ostvarili interakcije i žive stare ideje u novim aranžmanima