KVIZ – Provjeri koliko znaš o generalnim kršenjima ljudskih prava

Riješi ovaj kviz i provjeri jesi li upoznat/a i u kojoj mjeri s generalnim načinima kršenja ljudskih prava, odnosno o osobnoj odgovornosti i učešću u kršenju tuđih prava, te koliko svi mi svakodnevno, možda nekad i nesvjesno, kršimo nečija prava i na koji način. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. b) Prema članu 9. (stav 5) Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedna ili više osoba psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njegovog/njezinog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa.
  1. d) Prva tri primjera su primjeri diskriminacije na osnovi dobi. Međutim, četvrti primjer ne predstavlja dobnu diskriminaciju budući da je ovo obuhvaćeno propisima donesenim u cilju zaštite djece i mladih.
  1. a) Prvi primjer je primjer diskriminacije na osnovi imovine, a drugi primjer je primjer iznimke jer se u ovom slučaju provode mjere socijalne politike kojima se osobama ili kućanstvima u težoj financijskoj situaciji ili socijalnom položaju daje prednost.
  1. c) Prema članu 21. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci. Radniku koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos s danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.
  1. c) Prva dva primjera su primjeri seksualnog uznemiravanja, a treći primjer je primjer diskriminacije na osnovi spola.
  1. a) Prema članu 38. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), u slučaju više sile (požar, potres, poplava) i iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, radnik je, na zahtjev poslodavca, obvezan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše do osam sati tjedno. Ako prekovremeni rad radnika traje duže od tri tjedna neprekidno ili više od 10 tjedana tijekom kalendarske godine, o prekovremenom radu poslodavac obavještava nadležnu inspekciju rada. Nije dozvoljen prekovremeni rad maloljetnom radniku, trudnici, majci odnosno usvojitelju djeteta do tri godine života, kao i samohranom roditelju, samohranom usvojitelju i licu kojem je na osnovi rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, do šest godina života djeteta.
  1. e) Prema članu 76. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan tjednog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
  1. b) Prema članu 98. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), neopravdani razlozi za otkaz su: privremena spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede; podnošenje žalbe ili tužbe odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu odnosno obraćanje radnika nadležnim organima izvršne vlasti; obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim licima ili nadležnim organima državne vlasti. Poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obveze iz radnog odnosa.
  1. c) Prema članu 114. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/2016 i 89/2018), radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom. No, kada je u pitanju zastara novčanih potraživanja, prema članu 115. ovog zakona, sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarjevaju u roku od tri godine od dana nastanka obveze.
  1. d) Prema članu 11. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/2012, 26/2014 i 40/2017), pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovi statusa ostvaruje: dijete; osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba; žrtva nasilja u obitelji ili nasilja na osnovi spola; korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema kantonalnom propisu o socijalnoj zaštiti; uživatelj najniže mirovine/penzije pod uvjetom da nema drugih članova obiteljskog domaćinstva; lice pod međunarodnom zaštitom; član obitelji šehida – poginulog borca, ratni vojni invalid i dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja u stvarima zaštite i ostvarivanja njegovih prava po tim osnovama; pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i osoba lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ (osobom lošeg imovinskog stanja smatra se osoba koja, prema svom općem imovinskom stanju i stanju članova svog obiteljskog domaćinstva, nema sredstava da plati punomoćnika i/ili radnje punomoćnika, te troškove postupka bez štete za nužno izdržavanje sebe i članova svog obiteljskog domaćinstva); pravo na besplatnu obranu i zastupanje u krivičnom postupku ima i osoba koja nema prebivalište na području kantona, pod uslovima propisanim zakonom kojim se regulira krivični postupak u FBiH.
*Naslovna fotogafija – unsplash.com
Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine ‘Karike’ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina ‘Karike’ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Najčitaniji tekstovi

Zlatna Karika Nikolina Zubac: Volim izazove, timski duh i adrenalin koji košarka donosi
ODGOVORI PSIHOLOGA 30: „Riječi mogu da liječe“
Ne sudi knjizi po guzici
Poziv na učešće na konkursu na temu „Nasilje nad LGBTIQ osobama – moja priča“
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Zaviri „Iza duge“, vidjećeš da smiješ
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
More Stories
Dok jedni bježe iz BiH, drugi je vide kao priliku – intervju s dr. Abdallahom Salhabom, Palestincem koji živi u BiH